Raportul anual OLAF

Bruxelles, 29 aprilie 2014
Potrivit raportului anual OLAF, în perioada 2006-2013, România a primit 70 de recomandări pentru adoptarea de măsuri din partea acestui serviciu. Dintre acestea, în 17 cazuri nu s-a luat încă nici o decizie, 31 sunt în curs de investigare, 12 au fost respinse și 10 au rezultat în sancțiuni. În cazurile în care s-a ajuns deja la o decizie, rata celor ce rezultă în sancțiuni în relație cu recomandările primite de la OLAF este de 46%.
La o medie europeană de 54% (pentru aceeași perioadă), doar 5 state membre UE din 27 (Croația nu este inclusă în statistica respectivă) înregistrează o rată de sancționare de 100%, și anume: Cipru, Ungaria, Malta, Slovenia și Suedia.
Pe scurt, datele arată că, în 2013, OLAF a primit cel mai mare număr de informații susceptibile să prezinte interes pentru investigații de la crearea sa, respectiv 1.294 de astfel de informații (cu 35% mai multe informații decât în 2009). De asemenea, OLAF a deschis un număr mare de investigații (253), cu 58% mai multe decât în 2009, și au fost finalizate 293 din cele pe rol. Pe ansamblu, durata medie a unei investigații a scăzut la 21,8 luni. OLAF a emis, în 2013, 353 de recomandări privind adoptarea de măsuri financiare, judiciare, administrative și disciplinare de către autoritățile competente, adică cu 81% mai multe decât în 2009. OLAF a recomandat, de asemenea, recuperarea la bugetul UE a unor sume importante, respectiv 402,8 milioane de euro.
Mai multe detalii pe subiect sunt disponibile în comunicatul de presă din  pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/29042014_olaf_in_2013_ro.htm
Raportul anual integral se găsește în pagina (în engleză):
http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/reports-olaf/2013/olaf_report_2013_en.pdf

Proiectul Asociației Producătorilor de Vin și Produse Vitivinicole Dobrogea

Bruxelles, 29 aprilie 2014
Proiectul Asociației Producătorilor de Vin și Produse Vitivinicole Dobrogea este unul dintre cele 20 de proiecte aprobate de Comisia Europeană, având ca scop promovarea produselor agricole în UE și țările terțe.
Cele 20 de proiecte selectate — 12 vizează piața internă și 8 țările terțe — au fost alese dintre cele 33 depuse până la data de 30 noiembrie 2013, în cadrul sistemului de informare și promovare, reprezentând primul apel de propuneri de proiecte pentru anul 2014.
În cadrul programului, UE poate contribui la finanțarea măsurilor de promovare și informare cu privire la produsele agricole pe piața internă a UE și în țările terțe. Bugetul anual total alocat pentru aceste proiecte este de aproximativ 60 de milioane de euro.
UE finanțează până la 50% din costul măsurilor de promovare, restul costurilor fiind suportate de către organizațiile profesionale/interprofesionale care au propus proiectele respective și, în unele cazuri, de asemenea, de către statele membre în cauză.
Mai multe detalii se găsesc în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/29042014_promovare_
produse_agricole_in_ue_si_tarile_terte_ro.htm

Proiectul SOLAR-JET

Bruxelles, 28 aprilie 2014
Proiectul SOLAR-JET: a fost obținut, în condiții de laborator, primul pahar de combustibil pentru aeronave pe bază de apă și dioxid de carbon (CO2), utilizând lumina solară concentrată ca sursă de energie cu temperatură înaltă.
Proiectul SOLAR-JET, cu o durată de patru ani, a fost lansat în iunie 2011 și este finanțat de UE cu 2,2 milioane de euro, prin intermediul celui de-al 7-lea Program-cadru pentru Cercetare și Dezvoltare Tehnologică (PC 7).
Găsirea de surse de energie noi și sustenabile va rămâne o prioritate în cadrul programului de cercetare și inovare al UE, Orizont 2020, lansat la 1 ianuarie 2014 pentru o perioadă de șapte ani. În cadrul cererii de propuneri “Energie competitivă cu emisii reduse de dioxid de carbon” (Competitive Low-Carbon Energy), publicată la 11 decembrie anul trecut, Comisia a propus investiții de 732 de milioane de euro în acest sector, pentru o perioadă de doi ani. Cererea de propuneri include o temă privind dezvoltarea următoarei generații de tehnologii pentru biocombustibili și pentru combustibilii alternativi sustenabili.
Mai multe detalii sunt disponibile în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/28042014_
primul_kerosen_solar_finantare_ue_ro.htm
 

Autoritățile de resort din toate statele membre, inclusiv România, trebuie să își intensifice eforturile de a aplica legislația UE din domeniul transportului rutier, astfel încât aceasta să se facă într-un mod mai eficace și mai consecvent

Bruxelles, 14 aprilie 2014
Autoritățile de resort din toate statele membre, inclusiv România, trebuie să își intensifice eforturile de a aplica legislația UE din domeniul transportului rutier, astfel încât aceasta să se facă într-un mod mai eficace și mai consecvent.
Este doar una dintre concluziile raportului privind integrarea pieței interne a transportului rutier. Pe ansamblu, raportul arată că deși s-au realizat unele progrese, eliminarea restricțiilor rămase în domeniu ar ajuta economia europeană și ar îmbunătăți calitatea mediului înconjurător. Raportul va fi transmis spre dezbatere Parlamentului European și Consiliului de Miniștri al UE.
Siim Kallas, vicepreședinte al Comisiei Europene, responsabil pentru transporturi, a solicitat simplificarea și clarificarea normelor UE în domeniul transportului rutier de marfă, pornind de la concluziile raportului sus-menționat.
Mai multe detalii privind raportul se găsesc în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/14042014_imbunatatire_
norme_transport_rutier_ro.htm
 

Conform raportului anual privind egalitatea între femei și bărbați

Bruxelles, 14 aprilie 2014
Conform raportului anual privind egalitatea între femei și bărbați, în România sunt necesare eforturi și măsuri suplimentare pentru a îmbunătăți situația în domeniu, inclusiv în sensul eliminării diferențelor în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, remunerarea și pensiile, combaterea violenței, precum și promovarea egalității în procesul de luare a deciziilor.
Aceste eforturi sunt necesare deoarece, potrivit fișelor informative pe tema promovării egalității și a echilibrului de gen, România se clasează printre ultimele 5 țări din UE în ceea ce privește procentul reprezentării femeilor în consiliile de conducere ale companiilor listate la bursă și, în plus, acest procent a înregistrat cea mai accentuată scădere în rândul statelor membre UE.
Pe ansamblul UE, raportul anual privind egalitatea între femei și bărbați arată că decalajele dintre cele două sexe s-au redus în mod semnificativ în ultimii ani, însă progresele realizate sunt inegale între statele membre și există în continuare discrepanțe în diferite domenii – în detrimentul economiei Europei. Raportul oferă o imagine de ansamblu asupra principalelor evoluții de politică și juridice ale UE în domeniul egalității între femei și bărbați pe parcursul ultimului an, precum și exemple de politici și acțiuni în statele membre.
Raportul este structurat pe baza a cinci priorități ale Strategiei Comisiei Europene pentru egalitatea între femei și bărbați (2010-2015): (i) independența economică egală; (ii) egalitatea de remunerare pentru aceeași muncă și pentru o muncă de valoare egală; (iii) egalitatea în procesul de luare a deciziilor; (iv) demnitate, integritate și încetarea violenței bazate pe gen; și (v) egalitatea între bărbați și femei în cadrul politicii de acțiune externă și aspecte orizontale.
Mai multe detalii pe subiect sunt disponibile în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/14042014_egalitate_femei_barbati_ro.htm 

Cetățenii, organizațiile și autoritățile publice din România interesate de tematica cooperării judiciare în materie matrimonială și de responsabilitate parentală sunt invitați să participe la consultarea publică în domeniu, lansată de Comisia Europeană

Bruxelles, 15 aprilie 2014
Cetățenii, organizațiile și autoritățile publice din România interesate de tematica cooperării judiciare în materie matrimonială și de responsabilitate parentală sunt invitați să participe la consultarea publică în domeniu, lansată de Comisia Europeană.
Consultarea este deschisă până în data de 18 iulie 2014 și are ca scop colectarea de opinii pe subiect care să fie folosite la evaluarea funcționării regulamentului european ce gestionează cooperarea sus-menționată.
Pe lângă lansarea consultării și a campaniei de sensibilizare cu privire la ajutorul existent și la normele aplicabile în cazul în care familiile internaționale decid să se separe, Comisia a publicat și un raport ce scoate în evidență problemele legale cu care continuă să se confrunte în întreaga Europă cuplurile internaționale (soți de cetățenii diferite) atunci când încearcă să soluționeze litigiile transfrontaliere privind căsătoria lor sau încredințarea copiilor lor. Acest raport concluzionează că normele UE care sunt în vigoare în prezent i-au ajutat într-o măsură considerabilă pe cetățeni în soluționarea litigiilor matrimoniale transfrontaliere și a chestiunilor de răspundere părintească și subliniază că trebuie depuse mai multe eforturi pentru a ajuta familiile internaționale să beneficieze de claritate juridică în astfel de situații.
Mai multe detalii pe această temă sunt disponibile în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/15042014_problemele_
cu_care_se_confrunta_familiile_internationale_ro.htm

Înregistrarea conferinței de presă comune susținute de dna Roberta ANGELILLI, membru al Parlamentului European responsabil cu protecția drepturilor minorilor, și a dnei Viviane REDING, vicepreședinte al Comisiei Europene, responsabil pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie, poate fi urmărită în pagina:

Potrivit celui de al patrulea raport anual

Bruxelles, 14 aprilie 2014
Potrivit celui de al patrulea raport anual, importanța și atenția de care se bucură Carta drepturilor fundamentale a UE continuă să crească: Curtea de Justiție a UE aplică din ce în ce mai mult prevederile Cartei în hotărârile sale, iar judecătorii din statele membre sunt din ce în ce mai conștienți de impactul acesteia și solicită îndrumări din partea Curții Europene de Justiție.
Raportul relevă, de asemenea, faptul că aspectele legate de drepturile fundamentale suscită un interes deosebit în rândul cetățenilor: în 2013, chestiunile menționate cel mai des de către cetățeni în corespondența lor cu centrele de contact Europe Direct au fost libera circulație și reședința (48% din numărul total de întrebări), aspecte legate de drepturile consumatorului (12%), cooperare judiciară (11%), problemele legate de cetățenie (10%), combaterea discriminării și drepturile sociale (5%), precum și protecția datelor (4%), numărul de răspunsuri pe aceste teme ridicându-se la 11,974 pe ansamblul UE.
Drepturile fundamentale ale cetățenilor români, în calitatea lor de cetățeni europeni, sunt protejate prin intermediul Cartei, ca instrument cu caracter juridic obligatoriu, începând cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona (1 decembrie 2009).
Carta se adresează, în primul și primul rând, instituțiilor UE. Ea nu înlocuiește sistemele naționale, ci le completează. Statele membre se supun sistemelor constituționale proprii și trebuie să respecte drepturile fundamentale stabilite în cadrul acestora.
În octombrie 2010, Comisia a adoptat o strategie pentru punerea în aplicare efectivă a Cartei, ce include publicarea de rapoarte anuale de monitorizare a progreselor realizate în domeniu.
Mai multe detalii despre Cartă și raportul anual se găsesc în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/14042014_drepturi_fundamentale_cetateni_ro.htm
Înregistrarea conferinței de presă pe tema raportului anual privind drepturile fundamentale, precum și a celui privind egalitatea de șansă, conferință susținută de vicepreședintele Comisiei Europene, responsabil pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie, Viviane REDING poate fi urmărită în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I088492

Premianţii concursului dedicat Alegerilor Europarlamentare

Azi 14 aprilie 2014, la sediul Centrului de Informare Europe Direct – “Bucovina” Suceava, a avut loc premierea tinerilor câştigători ai concursului de cunoştinţe despre Parlamentul European şi Uniunea Europeană.  Concursul, lansat de Centrul de Informare EUROPA DIRECT Suceava,  s-a desfăşurat în parteneriat cu Radio AS, post de radio mult îndrăgit de tinerii ascultători.
Pentru mai multe informaţii şi imagini vezi Galeria foto.

Invitaţie participare la o consultare publică pe tema m-sănătății

Bruxelles, 10 aprilie 2014
Consumatorii și organizațiile pacienților, profesioniștii și organizațiile din domeniul sănătății, autoritățile publice, dezvoltatorii de aplicații, furnizorii de servicii de comunicații mobile, producătorii de dispozitive mobile, persoanele fizice și toate părțile interesate din România sunt invitate să participe la o consultare publică pe tema m-sănătății (altfel spus, sănătății mobile) până la data de 3 iulie 2014.
Contribuțiile trebuie să se concentreze pe modul în care dispozitivele mobile își pot aduce aportul la ameliorarea sănătății și bunăstării tuturor cetățenilor europeni. Printre întrebările la care se dorește răspuns sunt și următoarele:
-          Care sunt cerințele de siguranță și performanță ce ar trebui să fie îndeplinite de aplicațiile m-sănătate?
-          Care sunt garanțiile de securitate pentru utilizarea datelor personale de sănătate în condiții de siguranță?
-          Care este cea mai bună cale de promovare a inițiativelor antreprenoriale în domeniu?
Exemple de servicii de m-sănătate sunt aplicațiile ce măsoară semnele vitale, cele care reamintesc pacienților să-și ia medicamentele, aplicațiile ce fac recomandări privind menținerea condiției fizice sau în ceea ce privește regimul alimentar etc. Aproape 100.000 de aplicații m-sănătate sunt deja disponibile, iar cele mai populare 20 dintre ele au înregistrat deja 231 de milioane de descărcări la nivel mondial. Se preconizează că, până în 2017, dacă potențialul m-sănătății este valorificat pe deplin, aceste servicii ar putea contribui la scăderea cu 99 de miliarde de euro a costurilor aferente serviciilor medicale din UE.
Mai multe detalii sunt disponibile în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/10042014_asistenta_
medicala_in_format_de_buzunar_ro.htm

Înregistrarea anunțului de presă pe subiect poate fi urmărită în pagina:

Orice persoană sau organizație din România interesată de sau lucrând în domeniul protecției copilului este invitată să participe la o consultare publică

Bruxelles, 10 aprilie 2014
Orice persoană sau organizație din România interesată de sau lucrând în domeniul protecției copilului este invitată să participe la o consultare publică având ca scop definirea unor orientări în ceea ce privește sisteme integrate în domeniu. Termenul-limită pentru contribuții este data de 3 iulie 2014.
Prin această consultare se vor colecta contribuții care vor permite UE să publice, până la sfârșitul anului 2014, orientări pentru statele membre, valorificând rezultatele obținute în cursul punerii în aplicare a Agendei UE pentru drepturile copilului.
Orientările vor trece în revistă diferitele instrumente ale UE care pot avea un impact asupra protejării drepturilor copilului și vor oferi țărilor UE sugestii privind modul în care pot utiliza sau pune mai bine în aplicare aceste instrumente în cadrul propriilor sisteme de protecție a copilului.
Mai multe detalii se găsesc în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/10042014_drepturile_copilului_violenta_ro.htm