Autoritățile de resort din toate statele membre, inclusiv România, trebuie să își intensifice eforturile de a aplica legislația UE din domeniul transportului rutier, astfel încât aceasta să se facă într-un mod mai eficace și mai consecvent

Bruxelles, 14 aprilie 2014
Autoritățile de resort din toate statele membre, inclusiv România, trebuie să își intensifice eforturile de a aplica legislația UE din domeniul transportului rutier, astfel încât aceasta să se facă într-un mod mai eficace și mai consecvent.
Este doar una dintre concluziile raportului privind integrarea pieței interne a transportului rutier. Pe ansamblu, raportul arată că deși s-au realizat unele progrese, eliminarea restricțiilor rămase în domeniu ar ajuta economia europeană și ar îmbunătăți calitatea mediului înconjurător. Raportul va fi transmis spre dezbatere Parlamentului European și Consiliului de Miniștri al UE.
Siim Kallas, vicepreședinte al Comisiei Europene, responsabil pentru transporturi, a solicitat simplificarea și clarificarea normelor UE în domeniul transportului rutier de marfă, pornind de la concluziile raportului sus-menționat.
Mai multe detalii privind raportul se găsesc în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/14042014_imbunatatire_
norme_transport_rutier_ro.htm
 

Conform raportului anual privind egalitatea între femei și bărbați

Bruxelles, 14 aprilie 2014
Conform raportului anual privind egalitatea între femei și bărbați, în România sunt necesare eforturi și măsuri suplimentare pentru a îmbunătăți situația în domeniu, inclusiv în sensul eliminării diferențelor în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, remunerarea și pensiile, combaterea violenței, precum și promovarea egalității în procesul de luare a deciziilor.
Aceste eforturi sunt necesare deoarece, potrivit fișelor informative pe tema promovării egalității și a echilibrului de gen, România se clasează printre ultimele 5 țări din UE în ceea ce privește procentul reprezentării femeilor în consiliile de conducere ale companiilor listate la bursă și, în plus, acest procent a înregistrat cea mai accentuată scădere în rândul statelor membre UE.
Pe ansamblul UE, raportul anual privind egalitatea între femei și bărbați arată că decalajele dintre cele două sexe s-au redus în mod semnificativ în ultimii ani, însă progresele realizate sunt inegale între statele membre și există în continuare discrepanțe în diferite domenii – în detrimentul economiei Europei. Raportul oferă o imagine de ansamblu asupra principalelor evoluții de politică și juridice ale UE în domeniul egalității între femei și bărbați pe parcursul ultimului an, precum și exemple de politici și acțiuni în statele membre.
Raportul este structurat pe baza a cinci priorități ale Strategiei Comisiei Europene pentru egalitatea între femei și bărbați (2010-2015): (i) independența economică egală; (ii) egalitatea de remunerare pentru aceeași muncă și pentru o muncă de valoare egală; (iii) egalitatea în procesul de luare a deciziilor; (iv) demnitate, integritate și încetarea violenței bazate pe gen; și (v) egalitatea între bărbați și femei în cadrul politicii de acțiune externă și aspecte orizontale.
Mai multe detalii pe subiect sunt disponibile în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/14042014_egalitate_femei_barbati_ro.htm 

Cetățenii, organizațiile și autoritățile publice din România interesate de tematica cooperării judiciare în materie matrimonială și de responsabilitate parentală sunt invitați să participe la consultarea publică în domeniu, lansată de Comisia Europeană

Bruxelles, 15 aprilie 2014
Cetățenii, organizațiile și autoritățile publice din România interesate de tematica cooperării judiciare în materie matrimonială și de responsabilitate parentală sunt invitați să participe la consultarea publică în domeniu, lansată de Comisia Europeană.
Consultarea este deschisă până în data de 18 iulie 2014 și are ca scop colectarea de opinii pe subiect care să fie folosite la evaluarea funcționării regulamentului european ce gestionează cooperarea sus-menționată.
Pe lângă lansarea consultării și a campaniei de sensibilizare cu privire la ajutorul existent și la normele aplicabile în cazul în care familiile internaționale decid să se separe, Comisia a publicat și un raport ce scoate în evidență problemele legale cu care continuă să se confrunte în întreaga Europă cuplurile internaționale (soți de cetățenii diferite) atunci când încearcă să soluționeze litigiile transfrontaliere privind căsătoria lor sau încredințarea copiilor lor. Acest raport concluzionează că normele UE care sunt în vigoare în prezent i-au ajutat într-o măsură considerabilă pe cetățeni în soluționarea litigiilor matrimoniale transfrontaliere și a chestiunilor de răspundere părintească și subliniază că trebuie depuse mai multe eforturi pentru a ajuta familiile internaționale să beneficieze de claritate juridică în astfel de situații.
Mai multe detalii pe această temă sunt disponibile în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/15042014_problemele_
cu_care_se_confrunta_familiile_internationale_ro.htm

Înregistrarea conferinței de presă comune susținute de dna Roberta ANGELILLI, membru al Parlamentului European responsabil cu protecția drepturilor minorilor, și a dnei Viviane REDING, vicepreședinte al Comisiei Europene, responsabil pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie, poate fi urmărită în pagina:

Potrivit celui de al patrulea raport anual

Bruxelles, 14 aprilie 2014
Potrivit celui de al patrulea raport anual, importanța și atenția de care se bucură Carta drepturilor fundamentale a UE continuă să crească: Curtea de Justiție a UE aplică din ce în ce mai mult prevederile Cartei în hotărârile sale, iar judecătorii din statele membre sunt din ce în ce mai conștienți de impactul acesteia și solicită îndrumări din partea Curții Europene de Justiție.
Raportul relevă, de asemenea, faptul că aspectele legate de drepturile fundamentale suscită un interes deosebit în rândul cetățenilor: în 2013, chestiunile menționate cel mai des de către cetățeni în corespondența lor cu centrele de contact Europe Direct au fost libera circulație și reședința (48% din numărul total de întrebări), aspecte legate de drepturile consumatorului (12%), cooperare judiciară (11%), problemele legate de cetățenie (10%), combaterea discriminării și drepturile sociale (5%), precum și protecția datelor (4%), numărul de răspunsuri pe aceste teme ridicându-se la 11,974 pe ansamblul UE.
Drepturile fundamentale ale cetățenilor români, în calitatea lor de cetățeni europeni, sunt protejate prin intermediul Cartei, ca instrument cu caracter juridic obligatoriu, începând cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona (1 decembrie 2009).
Carta se adresează, în primul și primul rând, instituțiilor UE. Ea nu înlocuiește sistemele naționale, ci le completează. Statele membre se supun sistemelor constituționale proprii și trebuie să respecte drepturile fundamentale stabilite în cadrul acestora.
În octombrie 2010, Comisia a adoptat o strategie pentru punerea în aplicare efectivă a Cartei, ce include publicarea de rapoarte anuale de monitorizare a progreselor realizate în domeniu.
Mai multe detalii despre Cartă și raportul anual se găsesc în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/14042014_drepturi_fundamentale_cetateni_ro.htm
Înregistrarea conferinței de presă pe tema raportului anual privind drepturile fundamentale, precum și a celui privind egalitatea de șansă, conferință susținută de vicepreședintele Comisiei Europene, responsabil pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie, Viviane REDING poate fi urmărită în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I088492

Părțile interesate din România își pot aduce contribuția, prin promovarea activă a unei dezbateri pe subiect

Bruxelles, 8 aprilie 2014
Părțile interesate din România își pot aduce contribuția, prin promovarea activă a unei dezbateri pe subiect, la crearea cadrului necesar pentru dezvoltarea unei piețe competitive pentru dronele cu caracter civil, precum și la elaborarea reglementărilor necesare pentru a răspunde la preocupările cetățenilor în domeniu.
Comisia a propus stabilirea de noi standarde stricte în ceea ce privește reglementarea activităților acestui tip de drone, în contextul în care în anumite state membre UE (Suedia, Franța, Marea Britanie etc.) ele sunt din ce în ce mai utilizate, deoarece cadrul de reglementare este fragmentat, iar o serie de garanții fundamentale nu sunt abordate în mod coerent.
Noile standarde au în vedere autorizațiile de siguranță, controalele privind protecția datelor și vieții private, precum și cele pentru asigurarea securității, cadrul normativ în materie de responsabilitate și asigurare și raționalizarea activităților de cercetare-dezvoltare și de sprijinire a noii industrii.
Comisia va efectua, în 2014, o evaluare aprofundată a impactului utilizării dronelor, pe baza căreia ar putea iniția o propunere legislativă care să fie aprobată de statele membre și Parlamentul European. De asemenea, AESA (Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației) poate trece în perioada următoare la elaborarea normelor de siguranță necesare, iar unele măsuri de sprijin în domeniu pot fi întreprinse în cadrul programelor UE existente (SESAR, Orizont 2020, COSME). Scopul tuturor măsurilor este integrarea progresivă a dronelor civile în spațiul aerian european, începând cu 2016.
Mai multe detalii sunt disponibile în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/08042014_standarde_
stricte_reglementare_drone_civile_ro.htm

Extrase din declarația de presă susținută de vicepreședintele Comisiei Europene, responsabil pentru domeniul transporturilor, Siim KALLAS pot fi urmărite în pagina:

Comisia a aprobat, pentru România, harta privind acordarea de ajutoare de stat pentru dezvoltare regională în perioada 2014-2020

Bruxelles, 9 aprilie 2014
Comisia a aprobat, pentru România, harta privind acordarea de ajutoare de stat pentru dezvoltare regională în perioada 2014-2020.
Harta definește regiunile ce pot beneficia de ajutoare regionale pentru investiții, acordate de autoritățile române. Ea stabilește nivelurile maxime ale ajutoarelor ce pot fi acordate întreprinderilor din regiunile eligibile. Harta va fi valabilă pentru perioada 1 iulie 2014 – 31 decembrie 2020.
În termeni practici, întregul teritoriu al României este eligibil pentru acordarea de ajutoare de stat pentru investiții. Nivelurile maxime pentru întreprinderile mari se situează între 10 și 50%, ele putând fi majorate pentru IMM-uri.
Harta a fost aprobată în cadrul noilor orientări privind ajutoarele regionale, adoptate de Comisia Europeană în luna iunie 2013. Aceste orientări stabilesc condițiile în care se poate acorda ajutor de stat întreprinderilor în scopul dezvoltării regionale. Obiectivul lor este de a promova creșterea economică și de a spori coeziunea în cadrul pieței unice.
Mai multe detalii pe subiect sunt disponibile în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/09042014_ajutoare_regionale_pentru_romania_ro.htm

Uniunea Europeană a decis să recurgă la procedurile de soluționare a litigiilor din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC)

Bruxelles, 8 aprilie 2014
Uniunea Europeană a decis să recurgă la procedurile de soluționare a litigiilor din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) în legătură cu interdicția impusă de Rusia importurilor de porci, carne de porc proaspătă și anumite produse din carne de porc din UE.
Interdicția a fost introdusă la sfârșitul lunii ianuarie 2014, Rusia întemeindu-și decizia pe patru cazuri izolate de pestă porcină africană depistate la porci mistreți, în zona granițelor Lituaniei și Poloniei cu Belarus. Discuțiile bilaterale pe tema interdicției nu au avut nici un rezultat până în prezent.
Prin decizia luat de Rusia, aproape 25% din exporturile totale ale UE din domeniu au fost blocate, acest lucru expunând sectorul agricol la pierderi semnificative.
Mai multe detalii pe subiect sunt disponibile în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/09042014_ue_contesta_
interdictia_rusiei_asupra_importurilor_de_carne_de_porc_ro.htm
 

Locurile I, II și, respectiv, III în cadrul concursului pentru titlul de jurnalist european în domeniul sănătății

Bruxelles, 9 aprilie 2014
Henk Blanken (Olanda), Christiane Hawranek și Marco Maurer (Germania) și Mette Dahlgaard (Danemarca) s-au clasat pe locurile I, II și, respectiv, III în cadrul concursului pentru titlul de jurnalist european în domeniul sănătății.
În concurs au fost înscrise peste 850 de articole din toate cele 28 de state membre UE, iar juriile naționale au selectat câte un finalist din fiecare dintre ele. Articolul nominalizat de juriul din România se intitulează “ Cum am devenit membru în rețeaua citostaticelor. Vrei să intri și tu?” al editorialistului Vlad Mixich.
Premiul european pentru jurnalism în domeniul sănătății se acordă de 5 ani și are drept obiectiv sensibilizarea publicului larg cu privire la problemele de sănătate importante ce afectează viețile cetățenilor din întreaga UE.
Mai multe detalii sunt disponibile în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/09042014_castigatori_
premiu_european_pentru_jurnalism_ro.htm

Înregistrarea ceremoniei de premiere, precum și a discursului susținut cu această ocazie de comisarul european pentru sănătate Tonio BORG, poate fi urmărită în pagina:

Organismele responsabile cu aplicarea legislației privind combaterea muncii nedeclarate din România

Bruxelles, 9 aprilie 2014
Organismele responsabile cu aplicarea legislației privind combaterea muncii nedeclarate din România vor face parte în viitor din noua platformă europeană de cooperare în domeniu.
Comisia a propus crearea acestei platforme cu scopul de a preveni și descuraja într-un mod mai eficace munca nedeclarată. Toate statele membre UE vor deveni parte a acestei platforme, deoarece munca nedeclarată este o problemă comună pe plan european, iar participarea comună este esențială pentru găsirea de soluții pentru situațiile cu implicații transfrontaliere.
Platforma urmează să umple un vid existent la nivelul UE, unde problema muncii nedeclarate se discută doar sporadic și în mod necoordonat. Propunerea de creare a acestei platforme urmează să fie transmisă Parlamentului European și Consiliului de Miniștri al UE pentru adoptare.
Mai multe informații pe această temă se găsesc în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/09042014_munca_
nedeclarata_platforma_comisia_europeana_ro.htm

Înregistrarea declarației de presă susținute de comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune László ANDOR poate fi urmărită în pagina:
 

Datele OCDE arată că Uniunea Europeană și statele sale membre au continuat, și în 2013, să se constituie în cel mai mare donator de ajutoare din lume

Bruxelles, 8 aprilie 2014
Datele OCDE arată că Uniunea Europeană și statele sale membre au continuat, și în 2013, să se constituie în cel mai mare donator de ajutoare din lume, furnizând peste jumătate din totalul asistenței oficiale pentru dezvoltare (AOD) pe plan mondial.
AOD colectivă din partea UE (acordată atât de instituțiile Uniunii, cât și de statele membre) și-a reluat tendința de creștere în 2013 (56,4 mld. euro față de 55,3 mld. euro în 2012), după ce înregistrase scăderi consecutive în ultimii doi ani precedenți.
În 2005, statele membre UE s-au angajat să majoreze AOD până la 0,7% din venitul național brut (VNB) al UE până în 2015. În iunie 2013, respectarea acestui angajament a fost reconfirmată de Consiliul European drept o prioritate-cheie a statelor membre, în vederea îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM) stabilite de ONU.
Țintele individuale sunt de 0,7% pentru cele 15 statele membre de dinainte de 2004 și de 0,33% pentru statele membre ce au aderat la UE începând cu 2004.
Mai multe detalii pe această temă se găsesc în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/08042014_majorare_
ajutor_pentru_dezvoltare_ro.htm